Intro Text

据这批人中最有经验的老盗墓贼分析,献王墓规模不会太大,因为毕竟他们的国力有限;按人皮地图中所绘,应该是在一条山谷中,以自然形成的形势为依托,在洞穴中建造的陵墓.当时的滇国仿汉制,王葬于墓中,必有铜车马仪仗,护军百戏陶俑,玄宫中两椁三棺盛殓,上设天门,下置神道,六四为目,悬有百单八珠,四周又列六玉三鼎。瘦死的骆驼比马大,绝对可以断定,献王墓中肯定有不少好东西。

Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co
Free HTML5 Template by FREEHTML5.co